พันธกิจ

พันธกิจ

  • วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรอบรับการแก้ปัญหาต่างๆตลอดจนให้บริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • วางแผนตลอดจนปฎิบัติงานด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆตลอดจนระดับชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการพัฒนาชาตินำพาสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในอนาคต
  • ประสานสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจหน่วยงานรัฐองค์กรเอกชนตลอดจนสถาบันต่างๆในขอบข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกมิติ
  • ให้บริการโดยยึดหลักยุติธรรมและมีคุณธรรม
Register
Usename :
Password :
Confirm Password :
First Name :
Last Name :
Address :
Province :
Tel. :
E-mail :
Submit
Contact Banner 2 Contact Banner 1

Contact Banner 2

Contact Banner 1

ติดต่อ

บริษัทสงขลาฟินิชชิ่งจำกัด 

ที่อยู่จดทะเบียน

11/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/21 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ10400
โทร: +662 691 4413-8 / แฟ็กซ์: +662 691 4397

 

สำนักงาน
37/1
อาคารลิ้มเจริญ2ชั้น7ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ10400

โทร: +662 789 9099 / แฟ็กซ์: +662 616 1888